Social Icons

.

Pages

22 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αυτό είναι μια off shore εταιρεία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ως «εξωχώρια εταιρία» νοείται, κατά ρητή διατύπωση του Νόμου, η εταιρία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. (Ν. 3091/2002 και ΠΟΛ.1041/5.3.2003) Οι εξωχώριες εταιρίες κατά κανόνα διαμεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα αποστέλλονται τα εμπορεύματα και από άλλη τιμολογούνται.

ΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι offshore εταιρείες ιδρύονται σε περίπτωση που αγοράζει ή οικοδομεί κάποιος ένα ακίνητο. Με την ίδρυση της εταιρείας αυτής, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

-Ανωνυμία

-Αποφυγή του πόθεν έσχες

-Αποφυγή πληρωμής φόρων κληρονομιάς και μεταβίβασης του ακινήτου

-Αποφυγή κατασχέσεων για χρέη

-Μη τήρηση Βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.

Η ανωνυμία χρειάζεται στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν θέλει να πιαστεί στην τσιμπίδα του πόθεν έσχες γιατί τότε η αξία του ακινήτου θα φορολογηθεί ως εισόδημα. Η ανωνυμία δηλαδή στην ουσία προστατεύει τον ιδιοκτήτη από διάφορες δυσκολίες όπως π.χ. στην περίπτωση που ένας σύζυγος παίρνει διαζύγιο και δεν θέλει να χάσει το ακίνητο του κατά την διανομή της οικογενειακής περιουσίας, επειδή το ακίνητο αυτό ανήκει τυπικά σε μια εταιρεία που οι ιδιοκτήτες της είναι άγνωστοι. Συνήθως ως αντίκλητος ορίζεται ένας υπάλληλος της εταιρείας ή ένας δικηγόρος.

Η αποφυγή του πόθεν έσχες διευκολύνει εκείνους που έχουν αποκτήσει εισοδήματα, που δεν έχουν φορολογηθεί ή προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Για να μεταβιβασθεί ένα ακίνητο που ανήκει σε offshore εταιρεία (λόγω κληρονομικής διαδοχής, πώλησης κλπ) αρκεί να αλλάξουν χέρια οι μετοχές της offshore εταιρείας, χωρίς φορολόγηση, στο εξωτερικό στην έδρα της.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι μετοχές των εξωχώριων εταιρειών είναι «στον κομιστή». Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση στο νέο ιδιοκτήτη είναι απλή χωρίς διατυπώσεις.

Οι διαδικασίες για την μεταβίβαση των μετοχών είναι απλές π.χ. τηλεφωνικώς ή με μερικά «χτυπήματα» στο διαδίκτυο.

Τα ακίνητα που ανήκουν σε offshore εταιρείες συνήθως γλυτώνουν τις κατασχέσεις γιατί δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα οι ιδιοκτήτες τους.

Οι Offshore εταιρείες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία και στοιχεία στην Ελλάδα (δες Ν. 3522/2006 άρθρο 27).

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Οι offshore εταιρείες έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για τα ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα:

-Καταβολή φόρου μεταβίβασης (ΦΜΑ) όταν αγοράζουν το ακίνητο. Για τα παλιά ακίνητα ο φόρος (ΦΜΑ) ανέρχεται σε 8-10%. Για τα νεόδμητα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί με άδεια μετά την 1/1/2006 καταβάλλεται ΦΠΑ 23%.

-Από την 1η Ιανουαρίου 2013 η φορολόγηση επεκτάθηκε καί στούς πωλητές ακινήτων επί τής υπεραξίας που προκύπτει κατά την πώληση (20%)

-Ετήσιος φόρος 15% επι της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα και που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στην χώρα της έδρας τους. Επίσης οι εταιρείες αυτές δεν έχουν καμία δραστηριότητα ούτε και στην χώρα στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν. Καταβάλλεται 1 φορά το έτος (εντός του μηνός Μάιου). (άρθρο 16 Ν. 3091/2002 και ΠΟΛ.1041/5.3.2003)

Ο φόρος 15% πληρώνεται στην εφορία στις 20 κάθε Μαΐου.

Με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ.1028/24.2.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών νομοθετήθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του ειδικού φόρου επι των ακινήτων 3% για το έτος 2009. Ο φόρος 3% έγινε 15% με τό άρθρο 57 του ν.3842/2010

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΜΙΑ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Η αναζήτηση μιας offshore εταιρείας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συνήθως ως διεύθυνση της έδρας της εταιρείας εμφανίζεται το B.O. (Box Office) δηλαδή γραμματοκιβώτιο στο Ταχυδρομείο.

ΜΙΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με τις διατάξεις του Ν. 3091/2002 άρθρο 5 παράγραφος 9 προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των λοιπών δαπανών που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν αυτές σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες που αφορούν αγορά ή μεταφορά στην Ελλάδα αργού πετρελαίου, πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων για τα οποία δημοσιεύονται δείκτες τιμών χονδρικής πώλησης και το οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προϊόντων.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν αγοράσει αγαθά (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες κτλ.) ή έχουν λάβει υπηρεσίες από εξωχώρια εταιρία, με εξαίρεση το αργό πετρέλαιο, κλπ. και οι οποίες έχουν μειώσει λογιστικά τα κέρδη τους με το ποσό των δαπανών αυτών, θα πρέπει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους να αναμορφώσουν τα αποτελέσματα τους με το ποσό των μη εκπιπτόμενων δαπανών.

ΑΛΛΗ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη και σημαντική παρατήρηση για τις δυσκολίες που υπάρχουν στις συναλλαγές μιας ελληνικής εταιρείας με μία offshore εταιρεία στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η έκπτωση αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα μιας ελληνικής επιχείρησης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνούν αν η αλλοδαπή επιχείρηση από την οποία πρόκειται να προμηθευτούν πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει έδρα σε κάποιο από τα Κράτη ή εδάφη (φορολογικοί παράδεισοι) στα οποία υπάρχουν offshore εταιρείες, ούτως ώστε να εξετάζεται στη συνέχεια αν πρόκειται περί εξωχώριας εταιρίας. `Αλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι εξωχώρια εταιρία είναι τα ακόλουθα:

-Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός - κατασκευαστής του προϊόντος, αλλά μεσολαβητής - κατασκευαστής.

Και τούτο διότι οι εξωχώριες εταιρίες κατά κανόνα διαμεσολαβούν σε τριγωνικές συναλλαγές, όπου από άλλη χώρα αποστέλλονται τα εμπορεύματα και από άλλη τιμολογούνται.

-Στα φορολογικά στοιχεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, καθόσον οι περισσότερες εξωχώριες εταιρίες δε διαθέτουν Α.Φ.Μ.

-Ως διεύθυνση της έδρας της εταιρίας συνήθως αναγράφεται το «Β.Ο.» (ΒΟΧ OFFICE) εταιρία γραμματοκιβωτίου.

Σε περίπτωση που από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει η ιδιότητα της προμηθεύτριας εταιρίας ως εξωχώριας ή μη εταιρίας, οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν από τον έλεγχο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

-Ισολογισμός της εταιρίας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και προσωπικού

-Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας

-Στοιχεία δραστηριότητας της εταιρίας, κλπ.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 30 του νόμου 3091/2002, για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά. Δηλαδή, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πάγια στοιχεία που προμηθεύονται οι επιχειρήσεις από εξωχώριες εταιρίες από 1.1.2003 και μετά. (Ν. 3091/2002 αρθρο 5 και ΠΟΛ.1041/5.3.2003)

ΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ:  Τα κράτη που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι από τον ΟΟΣΑ (σύμφωνα με το DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ) είναι τα παρακάτω:

- Ανδόρα

- Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου

- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

- Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία

- Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες

- Μπαχρέιν

- Μπελίζ

- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου

- Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας

- Δομινικανή Κοινοπολιτεία

- Γιβραλτάρ - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου

- Γρενάδα

- Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι - Εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας

- Νήσος του Μαν - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας

- Τσέρσει - εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας

- Λιβερία

- Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν

- Δημοκρατία των Μαλβίδων

- Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ

- Πριγκιπάτο του Μονακό

- Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου

- Δημοκρατία του Ναούρου

- Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας

- Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία

- Παναμάς

- Σαμόα

- Δημοκρατία των Σεϋχέλλες

- Αγ. Λουκία

- Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις

- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες

- Τόνγκα

- Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. Βασιλείου

- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.

- Δημοκρατία του Βανουάτου

Ε: Είμαστε μια ελληνική επιχείρηση η οποία καταβάλλει δικαιώματα σε αλλοδαπή offshore (εξωχώρια) εταιρεία. Η έκπτωση του δικαιώματος αυτού από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης μας είναι νόμιμη;

Α: Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε εξωχώριες εταιρείες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έστω και αν υφίστανται οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

Σημειώνεται, ότι με την 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30), κοινοποιήθηκε ενδεικτική λίστα χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και περαιτέρω, οδηγίες σχετικά με τη διαπίστωση του χαρακτήρα μιας εταιρείας ως εξωχώριας ή μη, έχουν δοθεί με την 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ.1041/5.3.2003 εγκύκλιό μας.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Ε: Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι Υπεράκτιες Εταιρείες;

Α: Οι Υπεράκτιες Εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν για:

• Για εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες και διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες είτε εκτός Ε.Ε. είτε εντός, οπότε γίνεται σύσταση εταιρείας με Α.Φ.Μ.

• Για αγορά ακινήτων (οικοπέδων, κτιρίων κλπ)

• Για αγορά μετοχών και πραγματοποίηση συναφών επενδύσεων, είτε στο Χρηματιστήριο είτε αλλού.

• Κατοχή θαλαμηγών ή άλλων αντικειμένων αξίας

• Για ναυτιλιακές εταιρείες

• Για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα

• Για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων

• Για χρηματοδοτήσεις εταιρειών. Η Υπεράκτια Εταιρεία χρηματοδοτεί μια άλλη εταιρεία μέσω δανειοδότησης. Χρησιμοποιώντας την τακτική αυτή μπορούν οι εταιρείες να δανειοδοτούνται και να συγκεντρώνουν τους τόκους σε κράτη μηδενική φορολογίας.

Ε: Τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν έχει Υπεράκτια Εταιρεία;

Α: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για την τήρηση των τυπικών διαδικασιών που είναι:

• Η τήρηση των άρθρων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού

• Να εκδίδονται και να μοιράζονται γραπτές ειδοποιήσεις πριν από κάθε γενική συνέλευση

• Στις συνελεύσεις των μετόχων και των γενικών διευθυντών να τηρούνται πρακτικά

• Να γίνονται ετήσιες συνελεύσεις μετόχων και γενικών διευθυντών

• Η εκλογή των νέων διευθυντών να γίνεται με τον κανονισμό της Εταιρείας

• Οι λογαριασμοί της εταιρείας να τηρούνται χωριστά από προσωπικούς

• Η υπογραφή των επισήμων εγγράφων της εταιρείας να γίνεται από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο τίτλος του οποίου να γράφεται και να υπογράφει πάντα εκ μέρους και χάριν της Εταιρείας (on behalt of the company)

Ε: Tα κεφάλαια της Υπεράκτιας Εταιρείας είναι ονομαστικά;

Α: Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ονομαστικό και μη καταβλητέο κατά την ίδρυση της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να αυξηθεί το κεφάλαιο για να ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας (ή τα πιστοποιητικά των μετοχών) εκδίδονται είτε ονομαστικές είτε στον φέροντα και μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Ε: Παρακαλώ να μου δώσετε βασικές φορολογικές πληροφορίες και διαδικασίες για την εγγραφή μιας Υπεράκτιας Εταιρείας στο εξωτερικό;

Α: ο όρος «υπεράκτιες» αναφέρεται στις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε άλλη χώρα (έστω Α) εκτος Ελλάδος, αλλά οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος.

Φορολογία: Οι υπεράκτιες εταιρείες πληρώνουν φόρο εισοδήματος στη χώρα Α που είναι εγγεγραμμένες συνήθως ένα ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί του καθαρού κέρδους ή επι των καθαρών πωλήσεων τους. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων της επιχείρησης. Μετά την πληρωμή του φόρου εισοδήματος τα κέρδη δύνανται να παραχωρηθούν (συνήθως) ως μέρισμα και να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου χωρίς περιορισμούς και χωρίς φόρο παρακράτησης.

Φορολογία εργατών: Οι αλλοδαποί εργάτες των υπεράκτιων εταιρειών που εργάζονται και κατοικούν στην χώρα Α, πληρώνουν με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας. Στην περίπτωση που κατοικούν και δουλεύουν στο εξωτερικό είναι εντελώς απαλλαγμένοι της φορολογίας, νοούμενου ότι η πληρωμή τους γίνεται από τράπεζα εγκατεστημένη στην χώρα Α. Αν η πληρωμή τους γίνεται από τράπεζα του εξωτερικού οι φορολογικοί συντελεστές είναι συνήθως από 0% μέχρι 10%. Αν οι αλλοδαποί εργάζονται στην χώρα Α τότε ο συντελεστής κυμαίνεται ανάλογα με τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων στη χώρα αυτή.

Λογιστικός έλεγχος: Οι υπεράκτιες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο κάθε χρόνο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει εφαρμόζοντας τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

Έλεγχος συναλλάγματος / τραπεζικοί λογαριασμοί: Οι υπεράκτιες εταιρείες δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο συναλλάγματος. Μπορούν να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Όταν οι λογαριασμοί διατηρούνται στην χώρα Α μπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα χωρίς καμιά απολύτως έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας αυτής.

Αδασμολόγητα είδη: Οι υπεράκτιες εταιρείες και το αλλοδαπό προσωπικό τους μπορεί να έχουν αρκετές άλλες απαλλαγές δασμών επι των στοιχείων του παγίου ενεργητικού τους.

Δάνεια: Συνήθως δάνεια δεν μπορούν να εξασφαλισθούν από Τράπεζες της χώρας Α. Όλα τα δάνεια ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να προέρχονται από αλλοδαπές τράπεζες και να είναι σε ξένο νόμισμα.

Λειτουργία: Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται σε υπεράκτιες εταιρείες να συνάψουν εμπορικές συναλλαγές με τους κατοίκους ή με τις εταιρείες της χώρας Α. Όλες οι δραστηριότητες (εκτος διοίκησης της εταιρείας) πρέπει να γίνονται με το εξωτερικό ή με άλλες υπεράκτιες εταιρείες της χώρας Α.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας: οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται στις πρώτες παραγράφους του καταστατικού.

Μετοχικό κεφάλαιο: Ο περι εταιρειών νόμος της χώρας Α καθορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των αριθμό των μετοχών και τον αριθμό των εγγεγραμμένων μετόχων.

Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι στο νόμισμα της χώρας Α και μπορεί να διαιρεθεί σε οποιαδήποτε αξία η κάθε μία.

«Συνήθεις» ή «προνομιούχες» μετοχές μπορούν να εκδοθούν παρόλο που οι «προνομιούχες» δεν συνηθίζονται.

Οι μετοχές μπορούν να κρατηθούν από εμπιστευματοδόχους μετόχους για λογαριασμό των δικαιούχων μετόχων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπογράφεται συμφωνητικό έγγραφο από τον εμπιστευματοδόχο των μετοχών για να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα των δικαιούχων μετόχων. Το όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα και επάγγελμα του δικαιούχου μετόχου δίνονται συνήθως στην Κεντρική τράπεζα της χώρας Α επομένως η ταυτότητα των δικαιούχων μετόχων είναι απολύτως εμπιστευτική. Συνήθως η Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

Σύμβουλοι: Κάθε εταιρεία χρειάζεται ένα τουλάχιστον διοικητικό σύμβουλο. Οι σύμβουλοι δύνανται να είναι κάτοικοι της χώρας Α, ή ξένοι και μπορεί επίσης να είναι εταιρείες. Για τον κάθε διοικητικό σύμβουλο χρειάζεται όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα και επάγγελμα.

Γραμματέας: Ενα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία μπορούν να αναλάβουν τη θέση του γραμματέα της εταιρείας. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των επίσημων βιβλίων της εταιρείας.

Εγγεγραμμένο γραφείο / διεύθυνση: Το εγγεγραμμένο γραφείο / διεύθυνση της εταιρείας πρέπει να βρίσκεται στην χώρα Α. Αυτό είναι το γραφείο στο οποίο διατηρούνται όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το Περί Εταιρειών Νόμο και η επίσημη σφραγίδα της εταιρείας. Επίσης όλη η αλληλογραφία ή έγγραφα νομικής φύσεως πρέπει να αποστέλλονται σε αυτήν την διεύθυνση.

Ε: Γιατί βάζουν τα ακίνητα τους στις Υπεράκτιες εταιρείες οι ιδιοκτήτες τους;

Α: Οι όποιοι λόγοι δεν είναι περισσότεροι από δύο. Ο πρώτος είναι ψυχολογικός: αισθάνονται ότι είναι «κάποιοι» χρησιμοποιώντας μια υπεράκτια εταιρεία. Ετσι έκαναν για χρόνια όλοι οι πλούσιοι Έλληνες του εξωτερικού όταν αγόραζαν ένα ακίνητο στην Ελλάδα, το έβαζαν σε μια τέτοια εταιρεία. Ο δεύτερος είναι φορολογικός: όταν «πουλάνε» το ακίνητο πωλούντες – παραδίδοντες τις μετοχές της υπεράκτιας, γλιτώνει ο αγοραστής τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου και όταν πεθαίνουν οι κληρονόμοι τους δεν πληρώνουν φόρο κληρονομιάς. Εδώ όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να χρησιμοποιεί τέτοιες εταιρείες. Μοναδική ελπίς είναι η παγκοσμιοποίηση και ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε. Οι ευρωπαίοι εταίροι αφού έκαμψαν τις αντιρρήσεις της Αυστρίας στη Φέιρα της Πορτογαλίας, κατάφεραν κατ’ αρχάς κάθε χώρα-μέλος να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τις φορολογικές αρχές των άλλων χωρών για τις αποδόσεις τοποθετήσεων που επιτυγχάνουν υπήκοοί τους στο έδαφος της. Ετσι η ΕΕ ελέγχει σιγά – σιγά τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα στις χώρες – μέλη και επιπλέον θα διαμορφώσει μια βάση κοινής φορολογίας. Σε δεύτερη φάση η ΕΕ θα διαπραγματευτεί με τρίτες χώρες που προσφέρουν φορολογικές διευκολύνσεις προκειμένου να περιορίσει τη διαφορά φορολογίας.

Ε: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εξωχωρίων εταιρειων επι απόκτησης ακινήτου;

Α: Πλεονεκτήματα:

• Οι μετοχές των εξωχώριων εταιρειών είναι στο κομιστή. Επομένως μεταβιβάζονται ελεύθερα με την παράδοση αυτών μόνο

• Είναι νομικά πάρα πολύ δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να αποδειχθεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου, τη στιγμή που το όνομα του «εν τοις πράγμασι» κυρίου, δεν φαίνεται πουθενά

• Δεν υπάρχει τεκμήριο απόκτησης (πόθεν έσχες) του ακινήτου ούτε φορολογείται το κεφάλαιο για την αγορά του ακινήτου

• Η αποφυγή δεσμεύσεων ατομικής περιουσίας, με την διασφάλιση από μελλοντικές διεκδικήσεις δανειστών

• Η αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων

• Η αποφυγή διεκδικήσεων συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου

• Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, δωρεάς, γονικής παροχής ή μεταβίβασης του ακινήτου ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου θα λάβει το σύνολο των μετοχών και θα καταβληθεί ουδέποτε φόρος μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς.

• Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου δεν θα καταβληθεί φόρος υπεραξίας.

Μειονεκτήματα:

• Η καταβολή φόρου 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κάθε χρόνο. Πρακτικά σε 6,5 χρόνια χάνεις με την μορφή φόρου την αξία του ακινήτου.

• Στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτου από εξωχώρια εταιρεία ο αγοραστής είναι πολύ επιφυλακτικός στην αγορά των μετοχών, γιατί είναι αδύνατον να γνωρίζει τυχόν άλλες υποχρεώσεις της εξωχώριας εταιρείας

• Εξωχώρια εταιρεία πληρώνει φόρο για τα εικονικά ενοίκια που εισπράττει από αυτόν που κατοικεί στο ακίνητο (συνήθως τον πραγματικό ιδιοκτήτη)

• Η εξωχώρια εταιρεία πληρώνει φόρο κατοχής του ακινήτου.

Ε: Καταγραφή καί έλεγχος των OFF SHORE εταιρειών. Ειδικός Φόρος επί τών ακινήτων.

Α: Το 2012 υποβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα 3.391 δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων (ΕΦΑ), εκ των οποίων όμως φορολογητέες ήταν οι 30 με συνολικό φόρο 8.490.077 ευρώ. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά με έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή ύστερα από ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλη Καπερνάρου, για τον έλεγχο των off shore εταιρειών και τη βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου τους. Μάλιστα, ο βουλευτής επεφύλασσε ιδιαίτερη αναφορά στις off-shore σε Κρανίδι και Κύμη ζητώντας να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο υφυπουργός Οικονομικών, ο τακτικός φορολογικός έλεγχος, ο έλεγχος εισοδήματος και οι ανέλεγκτες χρήσεις των off-shore εταιρειών με έδρα το Κρανίδι και την Κύμη, έχουν πλέον ανατεθεί στο Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (ΔΕΚ), ενώ «βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής όλων των παρόμοιων εταιρειών ανά την επικράτεια προκειμένου η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των εταιρειών αυτών να ανατεθεί σε μεγάλο ελεγκτικό κέντρο».

Ν.3091/2002
ΠΟΛ.1041/5.3.2003
Ν.3522/2006
ΠΟΛ.1028/24.2.2009
Ν.3842/2010

Επιμέλεια: Ορέστης Εμ. Σεϊμένης

Οικονομολόγος – Καθηγητής, Συγγραφέας

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven  taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

add a comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sample text

Alexa

Sample Text

Τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις απόψεις σας στείλτε τα στο: koroniotiskostas@gmail.com