Social Icons

.

Pages

24 Ιανουαρίου 2013

Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας (2013)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας

1. είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, υπάρχει δηλαδή Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας - Απόλυση

2. είτε έληξε επειδή παρήλθε ο συμπεφωνημένος χρόνος ή ολοκληρώθηκε το έργο (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ή Ορισμένου Έργου)

και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Σημειώνεται ότι όσοι αποχωρούν οικιοθελώς από την εργασία τους δεν δικαιούνται επιδόματος ανεργίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Όταν η αίτηση υποβάλλεται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, η επιδότηση ξεκινά από την 7η ημέρα.

Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε μεταγενέστερο διάστημα, η επιδότηση ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΣΗΜΩΝ:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες.

• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες, από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο το χρόνο.

Αν έχει ξανα-επιδοτηθεί:

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

• Για τους εποχιακά απασχολούμενους (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι, μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
Το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από

 • το βασικό επίδομα ανεργίας και
 • τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

α. Βασικό Επίδομα:

Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο και καταβάλλεται μία φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Για το 2009, το βασικό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στα 33,04 € (από 1/5/2009 και μέχρι 31/12/2010).

Επομένως, 33,04 € * 25 ημερομίσθια ανά μήνα * 55% = 454,25 €

Το βασικό ημερήσιο ποσό της τακτικής επιδότησης ανεργίας διαμορφώνεται στα 14,40€ από τις 12 Μαρτίου 2012 και το βασικό μηνιαίο επίδομα στα 360 €.

Η αναπροσαρμογή του ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης κατά 22% των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων που επήλθε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (πράξη 6 της  28/2/2012  ΦΕΚ 38 Α) η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α).

Αναλυτικότερα, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν στα 33,57€. Με την ως άνω Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μειώθηκε κατά 22%, οπότε πλέον από τις 12/3/2012 ανέρχεται πλέον στα 26,18€.

Επομένως, 26,18 € * 25 ημερομίσθια ανά μήνα * 55% = 360,00 €

β. Προσαυξήσεις Επιδόματος Λόγω Οικογενειακών Βαρών:

Το επίδομα ανεργίας, προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου. Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση, θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους.

Μερική Καταβολή Ποσού Επιδόματος Ανεργίας:

Στους ανέργους, οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας.

Ωστόσο, στους άνεργους που δεν είχαν πλήρη απασχόληση, το ποσό του επιδόματος ανεργίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις μηνιαίες αποδοχές του, βάσει του παρακάτω πίνακα (από 1/5/2009 έως 31/12/2009):

Ύψος Μηνιαίων Αποδοχών

Ποσοστό Επιδόματος Ανεργίας Που ΚαταβάλλεταιΊσες ή Μικρότερες από το 6πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

(<= 198,24 €)

(<=157,08 € από 12/3/2012)

50%

Από το 6πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη μέχρι το 12πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

(από 198,24 έως 396,48 €)

(από 157,08 έως 314,16 € από 12/3/2012)

75%

Μεγαλύτερες από το 12πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

(>396,48 €)

(>314,16 € από 12/3/2012)

100%

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, απαιτείται πρώτα η έκδοση της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Για τη λήψη του επιδόματος, τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

 1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
 2. Καρτέλα ενσήμων ή/και Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή/και Βεβαιώσεις Εργοδότη του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας μέχρι και τον μήνα απόλυσης.
 3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
 4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.:

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

 • Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
 • Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

add a comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sample text

Alexa

Sample Text

Τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις απόψεις σας στείλτε τα στο: koroniotiskostas@gmail.com